Cao đẳng FPT
Thông điệp Chủ tịch HĐQT Trường Đại học FPT

FPT Polytechnic là hệ Cao đẳng thực hành tiên tiến dựa trên sức mạnh của CNTT, với triết lý đào tạo “Thực học- thực nghiệp” và mục tiêu vì sự phát triển bền vững của mỗi cá nhân, gia đình và đất nước.