Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

Thông tư số 55/2012/TT- BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học, có hiệu lực từ ngày 07/02/2013.