FPT Polytechnic sội động “Hội xuân quê – Mùa xuân Tây Bắc”

“Hội xuân quê 2017” tổ chức ngày 10/02 đã để lại cho cán bộ nhân viên và sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội nhiều kỷ niệm khó quên.