Cách sử dụng “Play”, “Do” và “Go”

9:19 27/04/2022

Trong tiếng Anh, chúng ta thường thấy cả PLAY – DO – GO đi được với các môn thể thao. Vậy bạn có biết  “Play” , “Do” và “Go”  dùng khác nhau như thế nào không?

Chúng ta nên nói:  Do yoga/ play yoga or go yoga?

Chúng ta cùng tìm hiểu rõ hơn về cách sử dụng của 3 động từ play, do,  và  go nhé!

1. Play

Play được dùng với các môn thể thao SỬ DỤNG BÓNG (hoặc quả cầu lông, bida…), chơi theo TEAM, và CÓ TÍNH CẠNH TRANH (như chơi video games)

  • Thế các môn thể thao dùng bóng, cầu… là những môn gì?

Badminton, baseball, basketball, volleyball, football, tennis, table-tennis, golf, rugby, squash, cricket, ice-hockey, hockey, snooker…

Ex: What do you often do in the morning?  I often play tennis.

 

  • Các môn có tính cạnh tranh là những môn nào?

Board games; chess; poker; computer games…

Ex: We play poker with my friends every night.

2. Do

Do : được dùng với các môn không dùng bóng, di chuyển trong phạm vi hẹp như: exercise; aerobics; Gymnastics; Ballet; athletics; martial arts; kung-fu; karate; tai chi; taekwondo; judo; a crossword; a puzzle/a jigsaw puzzle/a picture puzzle; yoga.

Ex:1/ My sister has studied how to do ballet since she was 1 year old.

     2/ I heard that you do karate.

3. Go

Go được dùng với các hoạt động có đuôi ing, hoặc đi đâu đó để làm gì.

Camping; swimming; shopping; hunting; fishing; sailing; parasailing; parachuting; climbing; running; jogging; hiking/ trekking; hitch-hiking; cycling/ riding; dancing; surfing; sand surfing; windsurfing; skiing; water skiing; roller skating; ice skating; rollerblading; skateboarding; skating; snowboarding; diving; sky diving; scuba diving; snorkeling

Ex: We are going to go camping next weekend.

  • Nhưng vẫn có một số trường hợp ngoại lệ mà các bạn nên nhớ nhé:

Do boxing (“go boxing”)

Go bowling (“play bowl”)

Go golfing or Play golf

Cùng chuyên mục

Đăng Kí học Fpoly 2024

  • Max. file size: 512 MB.
  • Max. file size: 512 MB.
  • Max. file size: 512 MB.

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *