Async Storage trong React Native

3:37 27/02/2024

React Native Async Storage là một thư viện cho phép người dùng lưu trữ dữ liệu bất đồng bộ trên thiết bị của người dùng. Dữ liệu được lưu trữ dưới dạng cặp khóa-giá trị và có thể truy cập được sau này. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách sử dụng React Native Async Storage với các ví dụ cụ thể.

 1. Cài đặt

Đầu tiên, bạn cần cài đặt thư viện React Native Async Storage:

 1. Lưu trữ dữ liệu

Để lưu trữ dữ liệu, bạn sử dụng phương thức setItem. Phương thức này nhận hai tham số:

 • Key: Khóa của dữ liệu.
 • Value: Giá trị của dữ liệu.

Ví dụ:

 1. Truy xuất dữ liệu:

Để truy xuất dữ liệu, bạn sử dụng phương thức getItem. Phương thức này nhận một tham số:

 • Key: Khóa của dữ liệu.

Ví dụ:

 1. Xóa dữ liệu

Để xóa dữ liệu, bạn sử dụng phương thức removeItem. Phương thức này nhận một tham số:

 • Key: Khóa của dữ liệu.

Ví dụ:

 1. Lưu trữ dữ liệu JSON

Bạn có thể lưu trữ dữ liệu JSON bằng cách sử dụng phương thức setItem và chuyển đổi dữ liệu JSON sang chuỗi trước khi lưu trữ. 

Ví dụ:

 1. Truy xuất dữ liệu JSON

Để truy xuất dữ liệu JSON, bạn sử dụng phương thức getItem và chuyển đổi chuỗi JSON sang đối tượng JavaScript sau khi truy xuất. 

Ví dụ:

 1. Ví dụ nâng cao:
 • Lưu trữ token đăng nhập: Bạn có thể lưu trữ token đăng nhập của người dùng bằng cách sử dụng React Native Async Storage.
 • Lưu trữ cài đặt ứng dụng: Bạn có thể lưu trữ cài đặt ứng dụng như ngôn ngữ, chủ đề, v.v. bằng cách sử dụng React Native Async Storage.
 • Lưu trữ lịch sử tìm kiếm: Bạn có thể lưu trữ lịch sử tìm kiếm của người dùng bằng cách sử dụng React Native Async Storage.

Có thể thấy, React Native Async Storage là một thư viện hữu ích để lưu trữ dữ liệu bất đồng bộ trên thiết bị của người dùng. Hiểu rõ cách sử dụng React Native Async Storage sẽ giúp bạn lưu trữ dữ liệu ứng dụng một cách an toàn và hiệu quả.

Giảng viên Nguyễn Ngọc Chấn
Bộ môn CNTT
FPT Polytechnic TP HCM

Cùng chuyên mục

Đăng Kí học Fpoly 2024

 • Max. file size: 512 MB.
 • Max. file size: 512 MB.
 • Max. file size: 512 MB.