Sự kiện

Tháng 04

24/4 - 7/5

FPT Polytechnic Hà Nội

Học giáo dục quốc phòng - an ninh

Thứ 7

25/3 - 26/3

FPT Polytechnic Tây Nguyên

Tổ chức Hội Trại lần 5

Tháng 03

15/03 - 26/03

FPT Polytechnic Hồ Chí Minh

Poly Champions Cup 2017

Thứ 4

01/03/2017

FPT Polytechnic Hà Nội

Funtap phỏng vấn tuyển dụng