FPT Polytechnic ký kết hợp tác đào tạo với đối tác Hàn Quốc

Vừa qua, Ban Lãnh đạo Cao đẳng FPT Polytechnic Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác đào tạo tiếng và du học Hàn Quốc tổ chức Kim’s Education. Thỏa thuận này hướng đến mục đích hợp tác thành …