Nắm vững Javascript, sinh viên Lập trình Web tự tin xây dựng website bán giày

Bạn Trần Phan Nhân sinh viên ngành Lập trình website đã hoàn thành bài assignment xuất sắc trong môn học “Lập trình cơ sở với Javascript”. Bài làm của Nhân thể hiện sự nỗ lực và hiểu biết sâu sắc …