Tích hợp Redux Toolkit trong React Native sẽ như thế nào?

1:23 03/02/2024

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các nguyên tắc cơ bản của Redux Toolkit và cách sử dụng Redux Toolkit trong ứng dụng React Native. Sau đó, chúng ta sẽ xây dựng một ứng dụng đơn giản sử dụng Redux để giúp hiểu rõ hơn và đơn giản hóa việc sử dụng Redux.

Redux Toolkit là một thư viện Redux giúp đơn giản hóa việc sử dụng Redux. Nó cung cấp một số tính năng hữu ích, bao gồm:

  • Reducers composition: Redux Toolkit cung cấp một phương thức combineReducers() giúp bạn kết hợp nhiều reducers thành một reducer duy nhất.
  • Actions: Redux Toolkit cung cấp một số action helper, giúp bạn tạo action dễ dàng hơn.
  • Selectors: Redux Toolkit cung cấp một số selector helper, giúp bạn lấy dữ liệu từ store dễ dàng hơn.
  • Middleware: Redux Toolkit cung cấp một số middleware tích hợp sẵn, giúp bạn xử lý các tác vụ thường gặp, chẳng hạn như logging và error handling.

Để sử dụng Redux Toolkit trong React Native, bạn cần cài đặt nó bằng lệnh sau:

FPT Polytechnic

Sau khi cài đặt, bạn có thể bắt đầu sử dụng Redux Toolkit bằng cách tạo một store. Bạn có thể tạo một store bằng cách sử dụng hàm createStore() của Redux Toolkit:

FPT Polytechnic

Trong ví dụ này, chúng ta tạo một reducer counterReducer để cập nhật số đếm. Sau đó, chúng ta sử dụng hàm configureStore() của Redux Toolkit để tạo một store. Hàm configureStore() nhận hai tham số: reducer middleware. Tham số reducer là một đối tượng chứa các reducer của ứng dụng. Tham số middleware là một mảng chứa các middleware của ứng dụng.

Redux Toolkit cũng cung cấp một số action helper giúp bạn tạo action dễ dàng hơn. Ví dụ, bạn có thể sử dụng hàm createAction() để tạo một action có kiểu và payload mặc định:

FPT Polytechnic

Trong ví dụ này, chúng ta tạo một action incrementAction có kiểu là INCREMENT và payload là null.

Redux Toolkit cũng cung cấp một số selector helper giúp bạn lấy dữ liệu từ store dễ dàng hơn. Ví dụ, bạn có thể sử dụng hàm select() để lấy dữ liệu từ store dựa trên một selector:

FPT Polytechnic

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng hàm select() để lấy số đếm từ store. Hàm select() nhận một selector làm tham số. Selector là một hàm lấy trạng thái của ứng dụng làm đầu vào và trả về dữ liệu cần lấy.

Dưới đây là một ví dụ đơn giản về cách sử dụng Redux Toolkit trong React Native:

FPT Polytechnic

Trong ví dụ này, chúng ta tạo một action incrementAction để tăng số đếm. Chúng ta cũng tạo một reducer counterReducer để cập nhật số đếm dựa trên action incrementAction. Sau đó, chúng ta tạo một store và kết nối nó với component Counter

Redux Toolkit là một thư viện Redux mạnh mẽ và dễ sử dụng. Nó có thể giúp bạn đơn giản hóa việc quản lý trạng thái của ứng dụng React Native.

Dưới đây là một số lợi ích của việc sử dụng Redux Toolkit:

  • Redux Toolkit giúp đơn giản hóa việc tạo action, reducer và selector.
  • Redux Toolkit cung cấp một số middleware tích hợp sẵn, giúp bạn xử lý các tác vụ thường gặp.
  • Redux Toolkit giúp bạn viết mã sạch và dễ bảo trì.

Nếu bạn đang tìm kiếm một thư viện state management cho React Native, Redux Toolkit là một lựa chọn tuyệt vời nhé!

Giảng viên Nguyễn Ngọc Chấn
Bộ môn Công nghệ thông tin
FPT Polytechnic TP HCM

Cùng chuyên mục

Đăng Kí học Fpoly 2024

  • Max. file size: 512 MB.
  • Max. file size: 512 MB.
  • Max. file size: 512 MB.