Tích hợp Redux Toolkit trong React Native sẽ như thế nào?

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các nguyên tắc cơ bản của Redux Toolkit và cách sử dụng Redux Toolkit trong ứng dụng React Native. Sau đó, chúng ta sẽ xây dựng một ứng dụng đơn …