Mạng máy tính và phân biệt giữa mạng có dây và mạng không dây

Có hai loại mạng chính mà chúng ta thường gặp: mạng có dây và mạng không dây. Hãy cùng tìm hiểu rõ nét về khái niệm mạng máy tính và phân biệt sự khác nhau giữa mạng có dây và …