SCRUM Best Practice – Thực hành áp dụng phương thức sản xuất phần mềm SCRUM

Trong bài trước chúng ta đã hiểu cơ bản về SCRUM, những thành tố cơ bản của SCRUM. Trong bài này chúng ta sẽ nói về cách áp dụng SCRUM vào tổ chức và thực hiện dự án, với hy …