SCRUM Best Practice – Thực hành áp dụng phương thức sản xuất phần mềm SCRUM

Trong bài trước chúng ta đã hiểu cơ bản về SCRUM, những thành tố cơ bản của SCRUM. Trong bài này chúng ta sẽ nói về cách áp dụng SCRUM vào tổ chức và thực hiện dự án, với hy …

SCRUM – Phương thức sản xuất phần mềm hiện đại

Trong ngành công nghiệp phần mềm, phương thức sản xuất phần mềm có một vai trò vô cùng quan trọng, nó quyết định cấu trúc tổ chức, qui trình phát triển, khả năng thành công của các dự án. Trong …