Cách để hỏi và thể hiện cảm xúc trong Tiếng Anh

Trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày, việc thể hiện cảm xúc thể hiện bạn thể hiện sự lắng nghe đối với câu chuyện. Hơn nữa, cảm xúc là một trạng thái của con người. Vậy nên trong bài viết …