Tốt nghiệp THPT 2021: Đề thi và gợi ý đáp án các môn khoa học xã hội

14:13 05/07/2021

Cao đẳng FPT Polytechnic sẽ cập nhật liên tục đề thi và đáp án tất cả các môn thi trong thời gian này.

Đề thi môn Giáo dục Công dân:

Gợi ý đáp án môn Giáo dục công dân (GDCD):

Các đề thi đã có gợi ý đáp án: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324.

Mã đề 306

Mã đề 313

Mã đề 316

Mã đề 323

Đề thị môn Địa Lý

Gợi ý đáp án môn Địa lý:

Các đề thi đã có gợi ý đáp án: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324.

Mã đề 306

Mã đề 314

Mã đề 319

Đề thi môn Lịch Sử

Gợi ý đáp án môn Lịch sử:

Các đề thi đã có gợi ý đáp án: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324.

Cùng chuyên mục

Đăng Kí học Fpoly 2022

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *