FPT Polytechnic đào tạo liên thông từ trình độ Cao đẳng lên Đại học

Sinh viên FPT Polytechnic có thể học liên thông lên Đại học tại 3 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kỹ thuật phần mềm.