Khung chương trình đào tạo liên thông từ FPT Polytechnic lên Đại học FPT

Sinh viên khối ngành CNTT của Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic sẽ học thêm 3 học kỳ và 1 học kỳ cầu nối để liên thông lên chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm của Đại học FPT.

FPT Polytechnic đào tạo liên thông từ trình độ Cao đẳng lên Đại học

Sinh viên FPT Polytechnic có thể học liên thông lên Đại học tại 3 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kỹ thuật phần mềm.