Hành trang cho kỷ nguyên Marketing 5.0 tương lai?

Chuẩn bị cho sự bùng nổ của Marketing 5.0, sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic cần chuẩn bị điều gì? Marketing 5.0 đã và đang báo hiệu trước cho con người để có một hành trang tốt cho một kỷ …