Series Lập trình hướng đối tượng trong PHP (Phần 4)

MVC PHP – Mô hình MVC là gì? Để xây dựng một project lớn, phức tạp thì việc cần nhiều người cùng làm, do đó, ‘Source Code’ của dự án cần đáp ứng các tiêu chí như: Dễ dàng quản …